Obchodní podmínky

Martin Businský
Se sídlem Kaplířova 220, Sulejovice 41111

Identifikační číslo 07506139

Zapsán v živnostenském rejstříku.

Všeobecné obchodní podmínky – VOP.

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Martin Businský, Kaplířova 220, Sulejovice 41111, IČO 07506139 jako prodávající a na straně druhé je kupující.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Tyto podmínky a pokyny jsou platné a závazné pro vstupenky na ČÍNA FEST 2021, který se koná na stránkách https://cinafest.cz. Zakoupením vstupenky divák souhlasí s jejich kompletním zněním. Změna programu, obsazení nebo termínu vyhrazena. Nejaktuálnější informace o změnách naleznete na https://cinafest.cz. Zakoupené vstupenky se nevrací ani nevyměňují. Duplikáty se nevydávají. Při zakoupení si zkontrolujte správnost všech údajů (na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel). Vstupné se vrací pouze v případě zrušeného festivalu a není-li stanoveno jinak. V případě zrušení festivalu lze vstupenky vrátit, a to nejpozději do 30 dnů od data konání festivalu. Nárok na navrácení vstupného za vstupenky na zrušené představení lze uplatnit pouze v místě, kde byla vstupenka zakoupena. V případě uhrazení vstupenky na stránkách https://cinafest.cz (platební kartou, bankovním převodem) se nárok na vrácení vstupného uplatňuje na e-mailové adrese: info@cinafest.cz. V případě, že je festival zrušen či přesunut, nevzniká držitelům vstupenky žádné právo na kompenzaci za náklady spojené s cestou na představení, náklady na ubytování, ani žádné jiné náklady. Při změně či přesunutí festivalu se vstupenky vyměňují na jiný termín dle pokynů prodávajícího a pořadatelů. Zveřejněním mimořádných akčních nabídek nevzniká nárok držitelům dříve zakoupených vstupenek na kompenzaci. Držitel vstupenky dává bez jakýchkoliv nároků pořadateli i třetím osobám souhlas ke zhotovení a zveřejnění jakékoliv formy záznamu akce či záznamu v souvislosti s ní. Pořizování audio-video záznamů v průběhu představení je zakázáno. Nevyzvednuté rezervace se automaticky ruší a vstupenky jsou uvolněny zpět do volného prodeje. Do prostor festivalu není dovoleno vnášet láhve, plechovky, zbraně, omamné látky nebo jiné předměty, které mohou být pořadatelem označeny jako nebezpečné nebo zakázané. Právo osobní bezpečnostní kontroly je vyhrazeno. Pořadatel si vyhrazuje právo na akci nevpustit osoby podnapilé, pod vlivem omamných látek nebo ohrožující průběh představení a bezpečnost jeho návštěvníků. Vstupenky jsou ceniny chráněné ochrannými znaky. Padělání, kopírování a pozměňování vstupenek je nepřípustné a trestá se podle zákona. Vstupenku je zakázáno dále prodávat. Chraňte vstupenku před okopírováním. V případě okopírování vstupenky nebo zakoupením mimo https://cinafest.cz či předprodejní sítě se vystavujete riziku, že nebudete na akci vpuštěni. Prodávající a pořadatelé neodpovídají za škody na zdraví nebo majetku návštěvníků. Návštěvník je povinen respektovat pokyny personálu festivalu.

Reklamační řád.
V případě jakékoli reklamace využijte tento kontakt: info@cinafest.cz

Ochrana osobních údajů.
Pokud jste zákazníkem Martina Businského, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mu své osobní údaje. Ten zodpovídá za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Více o ochraně osobních údajů najdete na:  https://cinafest.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Závěrečná ustanovení.
Tyto VOP jsou platné a účinné od 16. 10. 2019. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.